شاید شما هم به عنوان یک زن از نا برابری‌هایی که در محیط کار در حق شما می‌شود خسته شده باشید و احساس کنید پتانسیل انجام کاری بیشتر از یک شغل تمام وقت در محیط اداره یا کار خود را دارید. ممکن است به این فکر کرده باشید که شغل خود را رها کرده و به دنبال راه اندازی کاری بروید که همیشه آرزوی آن را داشته‌اید.

10-things-to-love-about-freelancing.jpg