هم‌سفری در اصل به این معنی است که بیش از یک نفر را که ترجیحاً مسیرش با شما یکی است به‌ مقصد برسانید و در عوض هزینه‌ی سوخت  بین مسافران تقسیم شود.